Сторінки

Застосування ІКТ

Важливим фактором якості інформаційного забезпечення є інформаційна інфраструктура навчального закладу. Створення такої інфраструктури є запорукою успішного впровадження інформаційних технологій в освіту на всіх її рівнях, що дозволяє комп’ютеризувати навчальну, виховну, управлінську та будь-яку іншу діяльність навчального закладу.
В училищі створені сприятливі умови для активного використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі. Рівень матеріальної бази комп’ютеризації училища – наявність 3-х комп’ютерних класів з мультимедійним обладнанням, об’єднаних в локальну мережу з підключенням до Інтернету з Wi-Fi-покриттям, оснащення навчальних кабінетів комп’ютерами та мультимедійними проекторами, - відкриває можливості для створення інформаційного освітнього середовища, під яким педагоги розуміють комплекс сучасних інформаційних технологій, що забезпечені необхідними методичними, програмними та технічними засобами, орієнтованими на процес навчання. Персональними комп’ютерами забезпечені методичний кабінет, бібліотека, практичний психолог, всі члени адміністрації, голови методичних комісій, вихователі.
Щороку оновлюється програмне забезпечення предметів, створено каталог засобів комп’ютерної підтримки, надається допомога викладачам і майстрам виробничого навчання у підготовці дидактичних матеріалів і посібників, проведенні уроків з комп’ютерною підтримкою, підвищення кваліфікації з ІКТ, використання мережі Інтернет у підготовці і проведенні уроків, в управлінській діяльності.
Важливо, що 100% педагогів пройшли підготовку за програмою Intel® «Навчання для майбутнього» та активно застосовують набуті знання та вміння у педагогічній діяльності.
Активно здійснюється робота педагогічних працівників щодо розробки програмних педагогічних засобів, зокрема, електронних підручників. У нинішній час викладачами професійної підготовки та майстрами виробничого навчання училища розроблено та використовується у педагогічному процесі близько 12 ППЗ різного спрямування.
Важливою складовою оновлення змісту професійно-технічної освіти є впровадження в навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій. Використання ІКТ – це оновлення ролі педагога, його готовності передавати свої знання і досвід новими засобами. З їх допомогою вже сьогодні можна вирішувати безліч дидактичних, організаційних і методичних проблем. Впровадження сучасних ІКТ забезпечує подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність професійно-технічної освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві, сприяє розв’язанню проблеми щодо їх якісного впливу на зміст, методи та організаційні форми навчання.
Педагоги навчального закладу активно працюють над розробкою та використанням в навчально-виробничому процесі презентацій до уроків, адже застосування мультимедійних технологій робить процес навчання більш технологічним і більш результативним. Використання мультимедіа на уроці через інтерактивність, що здатна структурувати та візуалізувати інформацію, підсилює мотивацію учнів, активізуючи їх пізнавальну діяльність, як на рівні свідомості, так і підсвідомості. Викладачами спецдисциплін та майстрами виробничого навчання розроблено навчальні презентації до уроків із  професійної підготовки, мультимедійні комплекси з основних предметів.
Підвищується рівень та ефективність навчально-виробничого процесу в училищі шляхом використання навчальних фільмів на уроках теоретичного та виробничого навчання. Майстри виробничого навчання працюють над розробкою таких фільмів, зокрема створено та використовуються в навчальному процесі такі роботи: з професії кухар - «Технологія приготування вареників», «Технологія приготування котлет та биточків», «Технологія приготування зраз», «Технологія приготування щуки фаршированої», «Технологія приготування вареників лінивих», «Технологія приготування сирників»; з професії кондитер - «Технологія приготування бісквітних тортів. Торт «Кавовий»; з професії маляр - «Приготування розчинової суміші декоративної штукатурки СТ35», «Формування різної фактури розчинової суміші СТ35», «Технологія оздоблення поверхонь рідкими шпалерами» та інші. Кожен відеофільм повністю розкриває виробничий процес і складається з відеоряду та звукового супроводу. Перегляд учнями навчальних фільмів при вивченні тієї чи іншої теми дає можливість побачити виробничий процес як в цілому так і по окремих етапах. Використання під час проведення уроків навчальних відеофільмів стимулює підтримання в учнів високого рівня пізнавального інтересу до професії, сприяє ефективному засвоєнню знань та дає можливість педагогу формувати професійні вміння та навички учнів.
Розробка та застосування комп’ютерних тестів на уроках значно оптимізує навчальний процес та є пріоритетним завданням роботи педколективу. Створено тестові програми з предметів «Технологія приготування їжі з основами товарознавства», «Охорона праці», «Технологія штукатурних робіт», «Технологія малярних робіт», «Матеріалознавство», «Технологія комп’ютерної обробки інформації» та інших, які використовуються для проведення тематичного, підсумкового контролю навчальних досягнень учнів. Застосування на уроці комп’ютерних тестів і діагностичних комплексів дозволяє викладачу за короткий час отримувати об’єктивну картину рівня засвоєння матеріалу, що вивчається усіма учнями і своєчасно його скоректувати. При цьому є можливість вибору рівня складності завдання для конкретного учня.
Одним з головних напрямків розбудови інформаційно-освітнього середовища є створення відкритої мережі електронних освітніх ресурсів, які розміщуються на персональних сайтах, сайтах методичних комісій, предметних груп тощо. Вони створюються на основі інформаційно-комунікаційних технологій педагогами або їх об’єднаннями з метою модернізації освіти, змістовного наповнення освітнього простору, забезпечення рівного доступу учасників навчально-виховного процесу до якісних навчальних та методичних матеріалів незалежно від місця їх проживання та форми навчання.
На сьогоднішній день існує нова форма професійної взаємодії – обмін інформацією і власними розробками в мережі Інтернет, створення умов для дистанційного навчання. Педагоги училища створюють свої персональні сайти, блоги, виступають на форумах. Інтернет дає необмежені можливості обмінюватися досвідом з колегами, оперативно одержувати інформацію для вирішення загальнопедагогічних, методичних і виховних проблем, здійснення профорієнтаційної роботи.
Зроблено певні кроки у розробці авторських веб-ресурсів. Розроблено та функціонує 9 персональних сайтів педагогічних працівників училища:
ü  Сайт заступника директора з навчально-виховної роботи;
ü  Сайт методиста Камінь-Каширського ВПУ;
ü  Веб-портфоліо методичної комісії кулінарного профілю;
ü  Методика. Досвід. Практика. Соціально-психологічна служба Камінь-Каширського ВПУ;
ü  Для майбутніх кухарів. Персональний сайт викладача спецдисциплін Світлани Костючик;
ü  Віртуальна майстерня майстра виробничого навчання Куницької Олени Адамівни,
ü  Сайт викладача спецдисциплін Наталії Лебич,
ü  Блог викладача біології Мельник Наталії Ігорівни,
ü  Сайт викладачів іноземної мови.
Персональний сайт педагога забезпечує створення та підтримку іміджу педагогічного працівника, розвиток та мотивацію професійної діяльності, презентацію його досвіду з урахуванням різних аспектів професійної діяльності, рефлексію і забезпечення зворотнього зв’язку з користувачами.
Педагогічні працівники училища переконані, що майбутнє – у широкому впровадженні ІКТ в навчально-виробничий процес. Для цього в навчальному закладі є всі умови: належна матеріальна база, творчий та професійний педколектив, напрацювання і доробки викладачів, майстрів виробничого навчання та їх бажання активно впроваджувати сучасні інформаційні технології для підготовки конкурентоспроможних фахівців з високим рівнем кваліфікації та прагненням до постійного професійного вдосконалення.