Сторінки

Голові методичної комісії

Основним змістом роботи методичних комісій є:
- розробка, розгляд робочої навчально-програмної документації, її аналіз, внесення коректив (в обсязі регіонального компонента) у навчальні програми;
- оновлення змісту навчання і виховання, забезпечення взаємозв'язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів, внесення відповідних коректив до робочих навчальних планів і програм, поурочно тематичних планів;
- вивчення і використання в навчальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, передового досвіду навчання та виховання, аналіз результатів цієї роботи;
- проведення роботи з комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу засобами навчання, розробка методичних рекомендацій з ефективного використання дидактичних матеріалів, створення необхідних засобів навчання тощо;
- аналіз стану і результатів навчально-виробничого та навчально-виховного процесів, якості знань, умінь і навичок учнів, рівня їх вихованості і професійної культури;
- аналіз результатів перевірок професійно-технічного навчального складу, внутрішнього контролю, розробка пропозицій та рекомендацій з поліпшення викладання окремих навчальних дисциплін;
- організація наставництва, надання допомоги молодим педагогічним працівникам у підготовці і проведенні уроків, позаурочних заходів, організація взаємовідвідування занять, відкритих уроків та їх обговорення;
- організація та проведення конкурсів, олімпіад з предметів та професій, семінарів-практикумів, позанавчальних виховних заходів тощо.

У роботі методичних комісій можуть застосовуватися різні форми  роботи з педагогічними працівниками як традиційні так і нетрадиційні: круглі столи, дискусії, диспути, діалоги, методичні консиліуми, тренінги, реферати, звіти, аналіз, інформації, повідомлення, виступи, методичні турніри, аукціони методичних ідей, дидактичні, професійні, ділові ігри, уроки-панорами, презентації досвіду, творчі звіти, творчі портрети та ін.

Розділи журналу планування та обліку роботи методичної комісії:
  1. Вступ (аналіз роботи МК за попередній навчальний рік).
  2. Список членів методичної комісії (анкетні дані педагогів).
  3. Підвищення фахового і методичного рівня членів методичної комісії (методичні теми педагогів та форма узагальнення роботи над ними) .
  4. Тематика засідань методичної комісії.
  5. Вивчення та поширення перспективного педагогічного досвіду.
  6. Дослідно-експериментальна робота.
  7. Контроль за якістю навчальних досягнень учнів.
  8. Організація позакласної роботи.
  9. Графік проведення відкритих уроків.
  10. Протоколи засідань методичної комісії.
 На засіданні методичної комісії ведеться протокол, в якому записується його номер, дата засідання, прізвища присутніх, порядок денний, стислий зміст виступів, пропозицій, зауважень. До протоколу додаються матеріали з розглянутих питань.