Сторінки

Дослідно-експериментальна робота

ЗАЯВКА
на проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Використання електронних засобів навчання та Інтернет-технологій з метою поліпшення підготовки кваліфікованих робітників з професій кухар, кондитер» на базі Державного професійно-технічного навчального закладу «Камінь-Каширське вище професійне училище» на 2014-2018 роки

1. Опис основних ідей дослідно-експериментальної роботи
Сьогодні інформаційні технології стали невід’ємною частиною сучасного світу, вони значною мірою визначають подальший економічний та суспільний розвиток людства. У цих умовах революційних змін вимагає й система професійного навчання. Актуальність даного питання має місце у сучасному освітньому середовищі, адже нині якісне викладання дисциплін не може здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають комп’ютерні технології та Інтернет. Вони дають змогу педагогу краще подати матеріал, зробити його більш цікавим, швидко перевірити знання учнів та підвищити їхній інтерес до навчання. Викладач, майстер виробничого навчання має можливість отримувати найновішу інформацію, активно спілкуватися з колегами, учнями та батьками. Завдяки цьому підвищується авторитет педагога, він дійсно може бути носієм культури, знань, усього передового.
Оскільки, застарілі методи та засоби навчання не відповідають нинішнім вимогам сучасного уроку і не підлягають тенденціям стрімкого розвитку науково-технічного прогресу, то це спонукає викладачів до впровадження інноваційних методів навчання та використання й адаптування цих технологій в навчально-виховний процес. Особливо ця проблема гостро постає при формуванні професійних умінь та навичок майбутніх кваліфікованих робітників, оскільки для ефективнішого їх засвоєння, навчальний процес вимагає використання великої кількості наочних матеріалів та інтерактивних засобів, які в свою чергу позитивно сприяють покращенню досягнення навчальної мети.
Отже, основними ідеями експерименту є проведення апробації застосування електронних засобів навчання при підготовці кухарів, кондитерів; залучення педагогічних працівників до розробки та впровадження програмно-педагогічних засобів навчання; створення інформаційного освітнього середовища засобами мережі Інтернет.
2. Об’єкт дослідження
Процес проектування, розроблення та використання електронних засобів навчання для підготовки кухарів, кондитерів в навчально-виховному процесі Камінь-Каширського ВПУ.
3. Предмет дослідження
Умови, критерії та методи підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників за рахунок використання інформаційно-комунікаційних технологій.
4. Мета дослідження
Експериментальна перевірка результативності використання електронних засобів навчання та Інтернет-технологій в навчально-виховному процесі ПТНЗ при підготовці кухарів, кондитерів.
5. Гіпотеза дослідно-експериментальної роботи
Використання в навчально-виробничому процесі електронних засобів навчання сприяє підвищенню ефективності навчання шляхом доступності, динамічності, демонстраційності навчального матеріалу, а Інтернет-технології сприяють організації дистанційного навчання та оптимального доступу до освітнього середовища навчального закладу.
6.Завдання дослідно-експериментальної роботи
6.1.Забезпечення освоєння педагогами теоретичних знань та технологічної компетентності в області інформатизації освітньої установи.
6.2.Розробка й удосконалення інформаційного освітнього середовища навчального закладу.
6.3.Розробка й упровадження в навчально-виробничий процес програмно-педагогічних засобів для підготовки кухарів, кондитерів.
6.4.Дослідження можливості взаємодії педагогів та учнів у мережевих співтовариствах освітнього призначення, визначення видів діяльності та методів організації навчальних взаємодій учнів у мережевих співтовариствах.
6.5.Дослідження впливу використання Інтернет- та мультимедійних технологій на результативність навчально-виховного процесу ПТНЗ.
7.База дослідно-експериментальної роботи
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Камінь-Каширське вище професійне училище».
Адреса: 44500, Волинська область, м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 44.
Тел./факс (03357)2-34-75, e-mailkamvpu@mail.ru, сайт: http://kamvpu.ucoz.ua/
8.Методи дослідження
8.1. Загальнонаукові (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, моделювання та систематизація наукових даних) для обґрунтування теоретичних засад з розробки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виробничий процес;
8.2. Емпіричні (анкетування, опитування, бесіда, спостереження, самоаналіз) для вироблення критеріїв і показників результативності впровадження електронних засобів навчання та Інтернет-технологій в процес підготовки кваліфікованих робітників для ресторанного господарства;
8.3. Статистичні (порівняльний, факторний аналіз), що дозволить проаналізувати отримані дані та з’ясувати існуючі залежності між явищами та процесами, що будуть досліджуватись.
9. Наукова новизна дослідження
У результаті дослідження буде теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність використання Інтернет- та мультимедійних технологій, а саме: розроблено програмно-педагогічні засоби для підготовки кухарів, кондитерів з предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, створено Інтернет-ресурси для забезпечення дистанційного навчання та консультування учнів, розроблено модель використання Інтернет-технологій в процесі підготовки кваліфікованих робітників.
10. Теоретичне і практичне значення дослідно-експериментальної роботи
10. 1.Теоретичне значення полягає в обґрунтуванні доцільності впровадження електронних засобів навчання та Інтернет-технологій в навчально-виробничий процес підготовки кваліфікованих робітників з професій кухар, кондитер.
10.2.Практичне значення: розробка, апробація та впровадження програмно-педагогічних засобів навчання для підготовки кухарів, кондитерів; створення банку даних ППЗ; створення інформаційного освітнього середовища навчального закладу; розробка методичних рекомендацій, посібників для викладачів, майстрів виробничого навчання щодо використання засобів Інтернету в освітній діяльності.
11. Строки та етапи проведення дослідно-експериментальної роботи
початок – вересень 2014 року;
закінчення – червень 2018 року.
Перший етап: констатувальний (2014–2015 р.р.)
1. Вивчення сучасних тенденцій розвитку інформаційно-комунікаційних технологій і аналіз досвіду їх використання в ПТНЗ області, України.
2. Комплектування електронного фонду науково-методичними і довідково-інформаційними матеріалами з проблеми експерименту.
3. Прогнозування результатів дослідно-експериментальної роботи.
Другий етап: формувальний (2015-2017 р.р.)
1. Розробка та апробація електронних засобів навчання для підготовки кухарів, кондитерів.
2. Створення та використання в освітній діяльності авторських сайтів педагогів (викладачів, майстрів виробничого навчання).
3. Вивчення динаміки розвитку навчальної успішності учнів та їх досягнень.
Третій етап: узагальнювальний (2017-2018 р.р.)
1. Узагальнення, опрацювання і систематизація даних, кількісний та якісний аналіз результатів експериментальної роботи.
2. Діагностика ефективності використання ППЗ в навчально-виробничому процесі.
3. Видання методичних рекомендацій, посібників щодо впровадження електронних засобів навчання та Інтернет-технологій в процес підготовки кухарів, кондитерів.
4. Підведення підсумків дослідження, формування висновків і рекомендацій.
12. Очікувані результати дослідно-експериментальної роботи:
створення умов для розвитку творчого потенціалу особистості педагогів і учнів за рахунок впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;
розробка моделей використання Інтернет-технологій в навчально-виховному процесі;
розвиток в учнів медіа-культури і забезпечення їх підготовки до ефективної взаємодії із сучасним інформаційним середовищем;
розробка методичних рекомендацій щодо використання в навчально-виховному процесі ІКТ з метою підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників з професій кухар, кондитер;
підвищення ІКТ-компетентності педагогічних працівників навчального закладу;
створення банку електронних засобів навчання;
створення освітнього веб-середовища навчального закладу (розробка та функціонування авторських сайтів педагогів);
підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників з професій кухар, кондитер.
13. Інформація про керівників дослідно-експериментальної роботи
Автор
Прізвище, ім’я, по батькові
Мельник Наталія Ігорівна
Поштова адреса
№ телефону, e-mail
44500, Волинська область, м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 44.
Тел./факс (03357) 2-34-75
E-mailnatasham15@ukr.net
Місце роботи, посада
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Камінь-Каширське вище професійне училище», методист
Наукове керівництво здійснюватиме Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Волинській області, директор Парфенюк Зоя Іванівна
14. Склад творчої групи:
Мельник Н.І. – методист;
Костючик С.Л. – викладач спецдисциплін, голова методичної комісії педагогічних працівників професій ресторанного господарства;
Лебич Н.І. – викладач спецдисциплін;
Ілюшик І.І. – майстер виробничого навчання;
Муравчук Г.В. – майстер виробничого навчання.
15. Організаційно-правове забезпечення дослідно-експериментальної роботи
Конституція України;
Національна доктрина розвитку освіти України;
Закон України «Про освіту»;
Закон України «Про професійно-технічну освіту»;
Закон України «Про наукову, науково-технічну діяльність»;
Положення про електронні освітні ресурси;
Положення про Державні стандарти;
Нормативно-правові акти чинного законодавства з питань освіти і науки.
16. Матеріально-технічне забезпечення дослідно-експериментальної роботи
Матеріально-технічна база Державного професійно-технічного навчального закладу «Камінь-Каширське вище професійне училище».

 ПЛАН ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ
за темою «Використання електронних засобів навчання та
Інтернет-технологій з метою поліпшення підготовки кваліфікованих робітників з професій кухар, кондитер» на базі Державного професійно-технічного навчального закладу «Камінь-Каширське вище професійне училище» на 2014-2018 роки
№ з/п
Зміст роботи
Термін виконання
Відповідаль-
ний
І.
Констатувальний етап
Вересень 2014 – червень 2015
Вивчення сучасних тенденцій розвитку інформаційно-комунікаційних технологій і аналіз досвіду їх використання в ПТНЗ області, України.
Вересень 2014 – січень 2015
Мельник Наталія Ігорівна
Комплектування електронного фонду науково-методичними і довідково-інформаційними матеріалами з проблеми експерименту.
Лютий 2015 – червень 2015
Мельник Наталія Ігорівна
Прогнозування результатів дослідно-експериментальної роботи.
Червень 2015
Мельник Наталія Ігорівна
ІІ.
Формувальний етап
Вересень 2015 – червень 2017
Розробка та апробація електронних засобів навчання для підготовки кухарів, кондитерів.
Вересень 2015 – червень 2017
Костючик Світлана Луківна
Створення та використання в освітній діяльності авторських сайтів педагогів (викладачів, майстрів виробничого навчання).
Вересень 2015 – червень 2017
Мельник Наталія Ігорівна
Вивчення динаміки розвитку навчальної успішності учнів та їх досягнень.
Вересень 2015,  червень 2017
Лебич Наталія Іванівна
ІІІІ.
Узагальнювальний етап
Вересень 2017 – червень 2018
Узагальнення, опрацювання і систематизація даних, кількісний та якісний аналіз результатів експериментальної роботи.
Вересень – грудень 2017
Мельник Наталія Ігорівна
Діагностика ефективності використання ППЗ в навчально-виробничому процесі.
Січень – лютий 2018
Костючик Світлана Луківна
Видання методичних рекомендацій, посібників щодо впровадження електронних засобів навчання та Інтернет-технологій в процес підготовки кухарів, кондитерів.
Березень – квітень 2018
Мельник Наталія Ігорівна
Підведення підсумків дослідження, формування висновків і рекомендацій.
Травень – червень 2018
Мельник Наталія Ігорівна