Сторінки

На допомогу викладачу

Типологія уроків теоретичного навчання

Найбільш поширеною у педагогічній теорії і практиці є класифікація уроків за дидактичною метою (В. О. Онищук, М. А. Сорокін, М. І. Махмутов). За цією ознакою виділяють такі типи уроків:
         урок формування (засвоєння) знань;
         урок формування (засвоєння) і вдосконалення навичок та вмінь;
         урок застосування (закріплення) знань, умінь та навичок;
         урок узагальнення та систематизації знань;
         урок контролю та коригування знань, умінь, навичок;
         комбінований урок.
Така класифікація є найзручнішою для планування, прогнозування діяльності викладача, обгрунтування методики кожного уроку.
Уроки вивчення нового навчального матеріалу. Метою цього типу уроків є оволодіння учнями новим матеріалом та новими способами діяльності. Найбільш ефективно процес засвоєння нових понять, умінь і навичок здійснюється учнями під час активної діяльності, зумовленої застосуванням викладачем різноманітних методів, засобів навчання та технологій.
Уроки формування і вдосконалення вмінь та навичок. На уроках цього типу вирішуються такі дидактичні завдання:
 повторення і закріплення засвоєних раніше знань із застосування вже сформованих умінь та навичок;
  формування нових умінь та навичок;
   контроль за вивченням нового навчального матеріалу і вдосконаленням знань, умінь та навичок.
Уроки закріплення та застосування знань, умінь та навичок передбачають наявність в учнів певної кількості попередньо засвоєних знань, умінь та навичок, які шляхом послідовного розв'язання учнями навчальних завдань ведуть до досягнення дидактичної мети.
Уроки узагальнення та систематизації знань. Уроки цього типу спрямовані на вирішення двох основних дидактичних завдань:
 перевірку і встановлення рівня оволодіння учнями основами теоретичних знань і способами пізнавальної діяльності;
   повторення, корекцію і більш глибоке осмислення навчального матеріалу.
Уроки контролю та корекції знань, умінь і навичок. Уроки цього типу призначені для:
  контролю за рівнем засвоєння учнями теоретичного матеріалу, сформованістю вмінь та навичок;
  корекції засвоєних учнями знань, умінь та навичок.

Тип уроку визначає особливості його структури (наявність, послідовність і взаємозв'язок елементів). 


ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТАЦІЇ ВИКЛАДАЧА ПТНЗ