Сторінки

Портфоліо як індивідуальна траєкторія підвищення кваліфікації педагога

Модернізація освіти змушує по-новому поглянути не тільки на форми оцінювання досягнень учнів, а й шукати ефективні форми оцінювання педагогічної і науково-методичної діяльності педагога. Однією з таких форм може стати Портфоліо педагога, популярне в різних системах освіти.
Що таке Портфоліо? В перекладі з англійської – «папка, справа, посада»; з італійської – «папка з документами», «папка спеціаліста»; з французької - «викладати», «формулювати», «нести», а також «аркуш»,  «сторінка» або «досьє», «зібрання досягнень».
Однозначного тлумачення терміна не існує. Кожен із дослідників і практиків пропонує своє визначення. Загальне визначення терміна зі словника іншомовних слів і виразів вказує на дві основні закономірності Портфоліо:
o    візитна картка (тобто, інформація, яка дає уявлення про особу, і в широкому сенсі - людину як особистість);
o    досьє (тобто сукупність документів, які формують уявлення про здобутки у професійній діяльності цієї особистості).
Портфоліо - це не просто механічна фіксація здобутків упродовж звітного періоду, це засіб педагогічної діагностики, метод оцінки професіоналізму педагога, що дозволяє продемонструвати усі досягнення педагога, зміщуючи акцент з оцінки на самооцінку. Це і форма рефлексії, що дозволяє педагогу проаналізувати власну педагогічну діяльність, здійснити якісну оцінку результату і вибудувати план подальшої роботи, підвищити її ефективність. Це й інструмент для забезпечення моніторингу професійного зростання педагога.
Таким чином, робота над Портфоліо розвиває дослідницьку культуру, удосконалюючи  особистісну, соціальну й професійну компетентність – уміння самостійно здобувати, аналізувати й ефективно використовувати інформацію, уміння раціонально працювати у світі, що постійно змінюється. Орієнтуючись на самооцінку і рефлексію, Портфоліо педагога може стати мотиваційною основою діяльності педагога і сприяти його особистісному розвитку, стимулюючи до самоосвіти й удосконалення професійної підготовки.
Структура Портфоліо може бути різною. Універсальна структура Портфоліо педагога містить 5 розділів. Залежно від мети і типу Портфоліо окремий розділ може бути поділено на менші частини або ж можуть додаватися нові розділи. Кожен із пунктів розділу може бути виділений в окремий розділ.
Розділ І. Загальні відомості про педагога.
Розділ ІІ. Методична діяльність.
Розділ ІІІ. Результати педагогічної роботи.
Розділ IV. Позаурочна робота з предмета / професії.
Розділ V. Навчально-матеріальна база.
Останнім часом набуває популярності електронне Портфоліо, або сайт-портфоліо педагога. Можливості інтернет-ресурсів дозволяють яскраво і різнопланово представити інформацію, ознайомити з нею  велику кількість людей, обмінюватися досвідом з колегами. Крім того, сайт-портфоліо уможливлює постійне оновлення поданих на ньому матеріалів, що стимулює автора сайту до самовдосконалення і поетапного вирішення завдань задля поставленої мети.